23.02.2020 08:30 7 Kwt/UG Wejherowo

Gmina Wejherowo pomoże usunąć azbest

Fot. archiwum

Władze gminy Wejherowo chcą ułatwić właścicielom budynków krytych azbestem usunięcie tego niebezpiecznego dla zdrowia materiału. Dlatego też ogłosiły nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z jego usuwaniem.

Rodzaj inwestycji objętej naborem to demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych, elewacji oraz innych elementów budowlanych lub budowli zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy Wejherowo.

Wnioski można składać do dnia 30 września lub do czasu wyczerpania puli środków przeznaczonych w ramach naboru w Urzędzie Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1 w Wejherowie. Wnioski niekompletne bądź złożone poza okresem trwania naboru zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Wnioski rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia, do czasu wyczerpania puli środków w ramach naboru. Pula środków do rozdysponowania w ramach naboru: 10 000,00 zł – informuje gmina Wejherowo.

Osoby ubiegające się o dotację muszą dostarczyć wniosek o udzielenie dofinansowania określający planowane przedsięwzięcie, dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, w przypadku budynków stanowiących współwłasność – pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli, szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia, informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wniosku, kopię umowy na wykonywanie prac związanych z unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest, zawartej z uprawnionym podmiotem oraz kopię potwierdzenia dokonania zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, elewacji oraz innych elementów budowlanych lub budowli.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24