Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach portalu internetowego Nadmorski24.pl

1. Prawa do portalu internetowego: Nadmorski24.pl zamieszczonego na stronie internetowej www.nadmorski24.pl (dalej zwany: Portal) przysługują firmie: Twoja Telewizja Morska sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie, kod pocztowy 84-200, ul. Przemysłowa 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000311636, NIP 588-228-51-47, REGON 220659444, adres email [email protected], telefon 58 738 97 80 (zwany dalej: Administrator).

2. Wszelkie prawa do Portalu, w tym jego nazwa, koncepcja graficzna, układ, sposób prezentacji, treść, bazy danych, podlegają ochronie prawnej

3. Do korzystania z Portalu niezbędnym jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych. Administrator zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych zapewniających bezpieczeństwo i stosujących najnowsze technologie.

3a. W ramach korzystania z Portalu wykorzystywane są pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, tworzenia statystyk dot. tego, w jaki sposób użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, utrzymania sesji użytkownika. Użytkownicy w każdym czasie mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanego przez użytkownika oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.

4. W ramach Portalu użytkownikowi świadczone są przez Administratora następujące usługi drogą elektroniczną: dostęp do treści zawartych w ramach Portalu, możliwość dodawania komentarzy i opinii do poszczególnych treści, informowania o zdarzeniach drogowych, a po dokonaniu procesu rejestracji przez użytkownika również zamieszczanie ogłoszeń w kategoriach: nieruchomości, praca, motoryzacja, wakacje, usługi i inne oraz możliwość zamieszczania zdjęć i plików audiowizualnych.

5. W celu korzystania z Portalu w pełnym zakresie, w szczególności dla zamieszczania ogłoszeń w ramach Portalu - użytkownik winien utworzyć konto poprzez dokonanie procesu rejestracji zgodnie z formularzem umieszczonym na stronie: http://www.nadmorski24.pl/rejestracja. W trakcie rejestracji niezbędnym jest podanie następujących danych przez użytkownika : login (nick, nazwa) oraz hasło, adres e-mail użytkownika. Jednocześnie zbierane są przez systemy informatyczne Administratora dane dotyczące adresu IP z którego korzysta użytkownik. Dany użytkownik może posiadać tylko jedno konto. Jednocześnie użytkownik konta winien dołożyć wszelkich starań, aby inne osoby nie posiadały danych niezbędnych do korzystania z konta oraz nie korzystały z niego. Prawo zamieszczania ogłoszeń, danych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również zdjęć lub plików audiowizualnych posiadają wyłącznie zarejestrowani użytkownicy Portalu.

6. Poprzez utworzenie konta użytkownik oświadcza, iż:

 • zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości,
 • dane podane w procesie rejestracji są prawdziwe i zgodne z rzeczywistością na dzień dokonania rejestracji,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej RODO i z uwzględnieniem obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które zostały podane dobrowolnie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w celu korzystania przez użytkownika z Portalu oraz otrzymywania od Administratora informacji związanych z funkcjonowaniem Portalu.
 • Administratorem danych osobowych użytkowników jest Twoja Telewizja Morska sp z o.o. Szczegółowe dane adresowe i kontaktowe wskazane zostały w ust. 1.

7. Użytkownik nie ma obowiązku podania danych osobowych wskazanych w ust. 5, ich podanie winno być dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkować będzie odmową rejestracji konta użytkownika i ograniczeniem możliwości korzystania z Portalu. Podanie przez użytkownika ww. danych osobowych w celu rejestracji konta nie oznacza obowiązku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w innych celach, w szczególności marketingowych. Użytkownik może nie wyrażać zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych lub złożyć w tym zakresie sprzeciw. Jeżeli dane osobowe użytkownika przetwarzane są na podstawie jego zgody to zgoda taka może zostać wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody użytkownika przed jej wycofaniem.

8. Użytkownikowi przysługują następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych (osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji podanych w art. 15 RODO i objętych niniejszą informacją) - art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania i uzupełnienia (osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe; z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia) - art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia (osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 RODO) - art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania; po ograniczeniu przetwarzania danych ich przetwarzanie, poza przechowywaniem, jest możliwe tylko na podstawie zgody lub w celach określonych w art. 18 RODO; użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO) – art. 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych (osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora) - art. 20 RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim) - art. 21 RODO,
 • prawo, aby dane osobowe użytkownika nie podlegały profilowaniu o którym mowa w ust. 8 – art. 22 RODO.
 • Użytkownik może wykonywać ww. prawa poprzez kontakt z Administratorem telefonicznie, poprzez email, pocztą tradycyjną. To samo dotyczy wycofania udzielonych zgód. Podczas kontaktu na odległość, Administrator może żądać podania przez użytkownika danych osobowych w celu weryfikacji jego tożsamości.

9. Administrator danych osobowych wskazuje, iż:

 • dane osobowe użytkowników niezarejestrowanych ograniczone do adresu IP użytkownika przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z funkcjonalności Portalu, w tym wskazanych w ust. 4, świadczenia ww. usług drogą elektroniczną, rozpatrywania reklamacji – art. 18 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • dane osobowe użytkowników zarejestrowanych w postaci danych osobowych o których mowa w ust. 5 przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z funkcjonalności Portalu, w tym wskazanych w ust. 4, świadczenia ww. usług drogą elektroniczną, rozpatrywania reklamacji, wystawiania dokumentów rozliczeniowych, kontaktu z użytkownikiem w celu wykonania usług serwisowych, informacji i zmianach warunków świadczenia usług oraz innych czynności związanych ze świadczeniem usług – art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • dane osobowe użytkowników zarejestrowanych w postaci danych osobowych o których mowa w ust. 5, o rodzajach usług, wysokości opłat, zadłużenia użytkownika przetwarzane są w celu dochodzenia roszczeń Administratora wynikających z zawartej umowy i świadczonych usług – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • adres poczty elektronicznej przetwarzany jest w celu wysyłania informacji handlowych na wskazany adres e-mail - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • całość danych osobowych użytkownika przetwarzana jest w systemach informatycznych w celu wykonania i przechowywania kopii bezpieczeństwa, zapewnienia zdolności do ciągłego zachowania poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, zapewnienia zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego - art. 32 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

10. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla realizowanego celu, w szczególności do czasu zakończenia korzystania z usługi lub do momentu skorzystania przez użytkownika z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu:

 • zaprzestania korzystania z usługi, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy oraz przeprowadzenia rozliczeń z tego tytułu – w zakresie w jakim dane są przetwarzane w celu korzystania z usługi, wykonania umowy, jej zawarcia lub naliczenia opłat,
 • wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych - w zakresie w jakim dane są przetwarzane w tym celu,
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych - w zakresie w którym przetwarzanie wynika z udzielonej zgody,
 • wyegzekwowania wszelkich roszczeń przysługujących Administratorowi z tytułu umowy i świadczonych usług – w zakresie w jakim przetwarzanie następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Operatora w postaci dochodzenia roszczeń,
 • upływu okresu przechowywania kopii bezpieczeństwa.

11. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora lub wykonującym na rzecz Administratora usługi, w szczególności: przedsiębiorcom z branży reklamowej i marketingu (agencjom reklamowym, call-center, platformom programowym do wysyłki e-maili lub sms’ów), przedsiębiorcom świadczącym usługi związane z dochodzeniem roszczeń i obsługą prawno-księgową (windykacja, kancelarie prawne lub podatkowe, biura rachunkowe), podwykonawcom Operatora, w szczególności podmiotom z branży informatycznej, serwisantom, audytorom, przedsiębiorcom pocztowym oraz firmom kurierskim. Dane mogą zostać też ujawnione organom, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa pozostają uprawnione do żądania ich wydania, w tym w szczególności sądom, prokuraturom, Policji oraz Prezesowi UKE, innym podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. Przez państwo trzecie rozumie się państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

12. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (po planowanej zmianie nazwy Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, że dane osobowe użytkownika przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, TTM Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie (kod pocztowy 84-200) przy ul. Przemysłowej 3 lub mailowo: [email protected].

14. Naruszenie przez użytkownika postanowień Regulaminu może stanowić podstawę do usunięcia danego konta użytkownika przez Administratora

15. Zabronione jest zamieszczanie w Portalu treści bezprawnych tj. sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, naruszających dobra osobiste innych osób, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, propagujących przemoc, wulgarnych, a także działających bezpośrednio na szkodę portalu i/lub autorów artykułów, jak również rażąco naruszających zasady poprawnej pisowni, stanowiących reklamę, zawierających odnośniki do innych stron internetowych, stanowiących element wielokrotnego powtarzania, zawierających złośliwe oprogramowanie. Treści naruszające ww. zasady będą przez Administratora usuwane. Jednocześnie Administrator posiada prawo do modyfikacji zamieszczonych przez użytkownika treści, w tym do usunięcia ich części, która narusza ww. zasady. Administrator posiada również prawo do kompresowania zdjęć zamieszczonych przez użytkowników.v

16. Korzystanie z Portalu może być czasowo niemożliwe lub ograniczone z uwagi na konieczność aktualizacji jego oprogramowania, zmiany treści, awarie techniczne lub inne przyczyny o charakterze zewnętrznym niezależne od Administratora.

17. Administrator nie odpowiada za treść emitowanych reklam. Bez wyraźnej zgody Administratora zabronione jest wykorzystywanie w całości lub w części, w tym kopiowanie, w szczególności w celach komercyjnych jakichkolwiek treści ujętych w Portalu.

18. Z uwagi na brak możliwości pełnej weryfikacji danych umieszczanych w Portalu przez użytkowników – Administrator nie gwarantuje ich rzetelności oraz zgodności ze stanem rzeczywistym. Pełną odpowiedzialność w ww. zakresie ponosi dany użytkownik, który zamieścił daną treść na Portalu.

19. Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]

20. Użytkownikom przysługuje prawo do składania reklamacji w przedmiocie nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Portalu. Zgłoszenie reklamacji następuje drogą pisemną lub elektroniczną na adres: [email protected] z podaniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania reklamującego oraz opisu zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej doręczenia Administratorowi. Odpowiedź zostanie udzielona w tej samej formie w jakiej reklamacja została zgłoszona.

21. Kopiowanie obrazu z kamer bez zgody Administratora Portalu będzie traktowane jako naruszenie własności intelektualnej.

22. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem: http://nadmorski24.pl/regulamin Korzystanie przez użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.