26.09.2023 08:00 4 PM/UM Gdynia

Jakie są plany na gdyński Bulwar Nadmorski?

Fot. UM Gdynia

W dniach od 25 września do 17 października 2023 roku w Gdynia InfoBox (ul. Świętojańska 30) wyłożony jest do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejon Bulwaru Nadmorskiego im. F. Nowowiejskiego.

Zgodnie z polityką przestrzenną określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni, obszar objęty planem położony jest w obrębie głównych przestrzeni publicznych. Przyjęte w projekcie planu rozwiązania przestrzenne, przewidują weryfikację dotychczasowych zasad zagospodarowania terenu. Założenia projektu przewidują dopuszczenie niewielkiej rozbudowy istniejącego obiektu gastronomicznego w północnej części planu, dostosowanej do lokalnych uwarunkowań przyrodniczo-krajobrazowych, uwzględniając ład przestrzenny oraz potrzeby mieszkańców i turystów. Pozostałe założenia przestrzenne kontynuują dotychczasowe zasady zagospodarowania terenu, dostosowane do aktualnych standardów urbanistycznych – czytamy na Gdynia.pl.

Z projektem planu można się zapoznać w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN oraz w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni. Projekt planu jest dostępny także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni, na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce „Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych”.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w dniu 11 października 2023 roku o godzinie 17:00. Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasady udziału w dyskusji publicznej będą dostępne na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany w zakładce przedmiotowego planu od dnia 4 października. W przypadku pytań, pomocą służą także pracownicy Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni – informuje miasto.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do Prezydenta Miasta Gdyni. Uwagi można składać do dnia 31 października 2023 roku, w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej projektu planu. Uwagi do projektu planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Gdyni.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...