30.06.2018 15:00 0 Natalia/Pomorskie.eu

Można się starać o stypendia – są pieniądze dla uczniów

V2k741i0P0n0h1H4J8X4A1G2Y6m8A4E0.jpg

Władze samorządowe Pomorza przeznaczyły niemal 3,5 miliona złotych na stypendia dla najzdolniejszych uczniów. Równolegle można się ubiegać nawet o trzy różne formy wsparcia. Termin składania wniosków na rok szkolny 2018/2019 upływa 16 lipca.

Ze stypendiów mogą skorzystać uczniowie wszystkich rodzajów szkół w województwie pomorskim: podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. W zależności od typu dofinansowania, wniosek może złożyć dyrektor lub wicedyrektor szkoły albo osoba realizująca zadania opiekuna pedagogiczno-metodycznego.

W przypadku stypendiów ze środków budżetu województwa pomorskiego o wsparcie mogą się starać uczniowie mieszkający na Pomorzu, którzy ukończyli co najmniej IV klasę szkoły podstawowej. To jednak nie jedyny warunek. Powinni też w roku szkolnym 2017/2018 uzyskać tytuł laureatów bądź finalistów w konkursach, turniejach albo olimpiadach na poziomie co najmniej ponadwojewódzkim. Uzyskanie stypendium jest też możliwe, jeśli przy odpowiednio wysokiej średniej ocen osiągnęli tytuły laureatów w konkursach, turniejach lub olimpiadach na poziomie wojewódzkim. W takich wypadkach wniosek składa dyrektor szkoły lub jego zastępca.

Nieco starsi uczniowie, którzy ukończyli co najmniej VI klasę szkoły podstawowej, mogą otrzymać stypendia w ramach „Pomorskiego programu pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019”. Warunkiem jest uzyskanie w roku szkolnym 2017/2018 wysokiej ogólnej średniej ocen oraz wysokiej średniej z wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub przedsiębiorczości. Również i w tym przypadku o przyznanie stypendium wnioskuje dyrektor szkoły lub jego zastępca.

Kolejną możliwością otrzymania dodatkowych środków finansowych jest projekt „Zdolni z Pomorza”.

Uczniowie zamieszkujący na terenie województwa pomorskiego, uczęszczający co najmniej do VI klasy szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjów lub klas gimnazjalnych w szkołach innego typu, uczniowie szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych dla młodzieży, którzy są uczestnikami jednego z 19 projektów realizowanych przez samorząd województwa pomorskiego w partnerstwie z samorządami powiatowymi w ramach Przedsięwzięcia strategicznego Zdolni z Pomorza i aktywnie korzystają z form wsparcia oferowanych w tym przedsięwzięciu strategicznym mogą ubiegać się o takie stypendia, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (dział II, rozdział IV regulaminu) – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Wniosek o przyznanie stypendium składa osoba realizująca zadania opiekuna pedagogiczno-metodycznego, określone we wniosku o dofinansowanie jednego z projektów tworzących Przedsięwzięcie strategiczne „Zdolni z Pomorza”.

Więcej informacji na temat kryteriów przyznawania stypendiów można znaleźć na tej stronie internetowej.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...