31.05.2011 18:03 0

Gdańsk: „Zdrowie dla Pomorzan”

Marszałek Mieczysław Struk będzie przewodniczył posiedzeniu Zespołu Roboczego powołanego do przygotowania Programu „Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013”. Spotkanie z udziałem m.in. wicewojewody Michała Owczarczaka, rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku prof. Jerzego Morysia, rozpocznie się w środę, 1 czerwca, o godz. 9, w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

30 maja 2011 r. Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą powołał Radę Programu Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013, który zastąpi istniejący dotychczas Zespół Roboczy. W skład rady wejdą przedstawiciele Stron Porozumienia zawartego w 2005 r., które uczestniczą w przygotowaniu wieloletniego planu rozwoju systemu zdrowia województwa pomorskiego w dyscyplinach, które ze względu na niepokojące wskaźniki umieralności przedwczesnej i zachorowalności zostały uznane za priorytetowe we wszelkich działaniach dotyczących ochrony zdrowia.

Program Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013 będzie nadal realizowany jako strategia rozwoju systemu zdrowia województwa pomorskiego, zaś członkowie Zespołu Roboczego będą kontynuować prace jako koordynatorzy oraz członkowie tematycznych Grup Roboczych Programu ZdP. Zmieni się także status NFZ, który od tej pory będzie obserwatorem.

Obecnie pracuje 10 Grup Roboczych ZdP (GR ZdP): ds. monitorowania, ds. prewencji, ds. chorób nowotworowych, ds. kardiologii ds. neurologii w zakresie udarów mózgu, ds. diabetologii, ds. psychiatrii, ds. opieki nad matką i dzieckiem, ds. opieki długoterminowej, ds. chorób rzadkich. Większość Grup Roboczych zakończyła pracę nad koncepcjami organizacyjnymi w odpowiednich dziedzinach medycznych i wspomaga realizację wyznaczonych celów. Kilka Grup Roboczych kończy Opracowana: ds. Opieki nad matką i dzieckiem, ds. ch. rzadkich. W planie jest powołanie kolejnej GR ZdP ds. Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc ( POChP).

Powołanie Rady Programu Zdrowie dla Pomorzan jest uzasadnione, ze względu na potrzebę nadzoru i koordynacji prac ww. GR ZdP oraz kształtowania spójniej polityki zdrowotnej w naszym regionie. Rada, jako ciało kolegialne, w sytuacjach spornych będzie decydowała o rozwiązaniach ostatecznych co do koncepcji strategicznych w ochronie zdrowia województwa pomorskiego. Jest to niezbędne dla ekonomicznego gospodarowania posiadanymi zasobami i środkami finansowymi wydatkowanymi na ochronę zdrowia: inwestycje, modernizacje i doposażenie regionalnych i lokalnych zakładów opieki zdrowotnych oraz finansowanie świadczeń zdrowotnych przez NFZ w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Rada określi harmonogram aktualizacji Opracowań Grup Roboczych ZdP oraz harmonogram prac nad przygotowaniem wstępnych i ostatecznych projektów Opracowań nowoutworzonych grup. Rada będzie sprawowała nadzór nad realizacją przyjętych przez Grupy Robocze ZdP celu głównego i celów szczegółowych. Integracja instytucji odpowiedzialnych za zdrowie i dostępność do świadczeń zdrowotnych, poprzez wypracowanie consensusu w spornych kwestiach, wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców województwa pomorskiego.

Program ZdP 2005-2013 powstał dzięki inicjatywie władz Urzędu Marszałkowskiego oraz Akademii Medycznej w Gdańsku. Następnie do grona realizatorów dołączyły inne główne instytucje odpowiedzialne za zdrowie mieszkańców regionu: Pomorski Urząd Wojewódzki, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Główny Urząd Statystyczny Oddział w Gdańsku oraz Konwent Starostów WP.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24