KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Inne, Wejherowo

Data 04.02.2019 00:00-26.04.2019 00:00
Miejsce Kaszubsko Pomorska Szkoła Wyższa
Adres Dworcowa 7
Miejscowość Wejherowo 84-200
Bilety Wstęp wolny

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 roku  w okresie od dnia 04 lutego do dnia 26 kwietnia 2019 roku przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

Do kwalifikacji wojskowej w 2019 roku wzywa się:

1.    Mężczyzn urodzonych w 2000 r.

2.    Mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3.    Osoby urodzone w latach 1998 i 1999, które:

zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności       upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

4.    Kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

5.    Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej podlegają przeprowadzaniu badań  lekarskich i ustaleniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej.

Następuje wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej. Zakładana lub aktualizowana jest ewidencja wojskowa. Wydawane są wojskowe dokumenty osobiste. Prowadzona jest rekrutacja do ochotniczych form służby wojskowej.

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Na kwalifikację wojskową należy zabrać: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy) oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub fakt pobierania nauki.

Nie otrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terenie informują także rozplakatowane obwieszczenia.

Osoba, która z ważnych przyczyn (np. z powodu składania egzaminu maturalnego) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa.

Po zakończeniu kwalifikacji, osoby które otrzymały kategorię „A” mogą ubiegać się o powołanie do różnych form służby wojskowej oczywiście po spełnieniu innych wymagań. Trzeba też pamiętać o tym, że otrzymanie kategorii „D” nie zamyka drogi do służby w jednostkach np. Wojsk Obrony Terytorialnej (po spełnieniu określonych warunków).

W  województwie pomorskim do powiatowych komisji lekarskich wezwanych zostanie ok. 12 tys. osób.