17.03.2023 08:00 20 WH/SM Wejherowo

Strażnicy miejscy będą kontrolować szamba

Fot. SM Wejherowo

Zmieniają się przepisy o utrzymaniu czystości – władze gminy muszą sprawdzić przydomowe oczyszczalnie ścieków. W Wejherowie tym zadaniem zajmą się strażnicy miejscy, którzy skontrolują około 600 szamb.

W życie weszły nowe przepisy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Władze miast i gmin na terytorium RP zostały zobowiązane do ewidencji zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, sporządzenia planu ich kontroli, jak i prowadzenia kontroli w zakresie właściwego gospodarowania powstającymi w nich odpadami ciekłymi – tłumaczy Zenon Hinca, komendant wejherowskiej straży miejskiej.

Fot. SM Wejherowo Fot. SM Wejherowo Fot. SM Wejherowo Fot. SM Wejherowo Fot. SM Wejherowo Fot. SM Wejherowo Fot. SM Wejherowo Fot. SM Wejherowo

Od środy (15 marca) strażnicy miejscy prowadzą cykliczne kontrole. Będą one wykonywane dwa razy w roku. Łącznie do sprawdzenia mają około 600 szamb, w tym około 300 na ogrodach działkowych oraz 7 przydomowych oczyszczalni. Z każdej kontroli sporządzany jest specjalny protokół pokontrolny.

W związku z powyższym, w trakcie kontroli właściciele nieruchomości, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy bądź przydomowa oczyszczalnia ścieków będą zobowiązani do podania do protokołu podczas kontroli m.in. takich informacji jak: ilość osób zamieszkałych na danej nieruchomości, typ zbiornika, jego pojemność, rok budowy, technologia wykonania, oraz okazania umowy z właściwym podmiotem w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych bądź osadników wraz  z dowodami uiszczenia opłat za przedmiotowe usługi – dodaje Hinca.

Straż miejska przypomina, że zgodnie z uchwałą rady miasta obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zapewnienie pozbywania się nieczystości ciekłych w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełniania i wylewania nieczystości na powierzchnie terenu i do gruntu oraz zapewniający czystość i porządek na nieruchomości. Częstotliwość wywozu nieczystości powinna być adekwatna do norm zużycia wody i wielkości zbiornika, jednak nie rzadsza niż raz na trzy miesiące, a na nieruchomościach wykorzystywanych wyłącznie do celów rekreacyjno-wypoczynkowych, nie rzadsza niż raz na rok.


Czytaj również:

Komentarze

W trakcie ciszy wyborczej dodawanie i przeglądanie komentarzy jest zablokowane.